Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen “Scrim”, “XCH”, “Xtreme Clan Host”

gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55008410.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Dienstverlener een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Dienstverlener een offerte daartoe heeft uitgebracht.

1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

1.4. Dienst: de specifieke dienst die Dienstverlener met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever krachtens welke Dienstverlener de Dienst zal uitvoeren.

1.6. Website(s): scrim.nl, scrim-it.nl, scrimit.nl, xch.nl, xtremeclanhost.nl

 

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

2.1. Dienstverlener zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website(s) teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website(s) staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website(s) aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.

2.2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot dertig (30) dagen na verzending door Dienstverlener, tenzij

anders aangegeven in de offerte.

2.3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Dienstverlener het recht de prijzen hierop aan te passen.

2.4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Dienstverlener alleen bindend indien en voor zover deze door

Dienstverlener uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.6. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Zie voor wijziging van deze Algemene Voorwaarden artikel 21.

2.7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Dienstverlener.

 

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Dienstverlener zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

3.2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Dienstverlener dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Dienstverlener het recht

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

3.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt.

3.5. Het is Dienstverlener niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Dienstverlener noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

3.6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Dienstverlener Opdrachtgever een administratieve

gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en

beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de offerte aangegeven grenzen.

3.7. Ieder actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Dienstverlener te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

3.8. Dienstverlener heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Dienstverlener niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

3.9. Dienstverlener heeft het recht geleverde producten en diensten op te nemen in hun portfolio.

3.9.1. Dienstverlener heeft het recht om de handelsnaam als vervaardiger zichtbaar te maken op de producten, denk hierbij aan bijv. websites.

 

Artikel 4. Duur en opzegging

4.1. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt De Overeenkomst aangegaan voor één (1) jaar tenzij bij bestelling een andere termijn is aangegaan. In dat geval wordt de overeenkomst verlengd met hetzelfde termijn. Tenzij Opdrachtgever uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de Overeenkomst (of een individuele domeinnaam) opzegt, wordt dit na afloop stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Indien na beëindiging blijkt dat Opdrachtgever meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zal Dienstverlener het verschil niet restitueren.

4.2. Indien Opdrachtgever zakelijk handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst

aangegaan voor één jaar. Tenzij Opdrachtgever uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de

Overeenkomst (of een individuele domeinnaam) opzegt, wordt dit na afloop stilzwijgend verlengd met

steeds één (1) jaar. Indien de opzegging niet uiterlijk één (1) maand voor het einde van de Overeenkomst ontvangen is wordt de volledige periode van één (1) jaar in rekening gebracht en is Opdrachtgever gehouden deze volledig te voldoen.

4.3. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast ook per e-mail en via het klantaccount (controlepaneel)

opzeggen.

4.4. Indien Opdrachtgever bij wijze van proef of kennismaking de Overeenkomst is aangegaan, eindigt de

Overeenkomst van rechtswege bij afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

4.5. Indien de Dienst strekt tot ontwikkeling van programmatuur of andere werken, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de in de offerte dan wel het elektronisch bestelproces aangegeven duur. Tenzij anders wordt overeengekomen kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.

4.6. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Dienstverlener gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Dienstverlener is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te

verschaffen.

4.7. Door Dienstverlener opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Dienstverlener is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in

gebreke heeft gesteld.

4.8. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.9. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na de totstandkoming, tenzij Dienstverlener reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijke bedenk termijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).

4.10. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft

Dienstverlener het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beëindigen

zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht

van Dienstverlener op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

4.11. Dienstverlener behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met

restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien Opdrachtgever zich

schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Dienstverlener.

 

Artikel 5. Wijziging opdracht

5.1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan

meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan

als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

5.2. Indien Dienstverlener, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst

onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten

onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was, is

Dienstverlener gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te

brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht

het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Dienst te annuleren.

5.3. Indien Opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht om binnen zeven dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 6. Reclame

6.1. Bij niet-nakoming van verplichtingen van Dienstverlener dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na

waarneming, dat schriftelijk te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van

Dienstverlener.

6.2. Indien Dienstverlener de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante

producten of diensten vervangen of vergoed.

6.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

6.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 7. Prijzen

7.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven.

7.2. Alle prijzen op de website van Dienstverlener zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Dienstverlener gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Dienstverlener zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

7.4. Alle voor Dienstverlener uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van

Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1. Dienstverlener zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een declaratie sturen aan

Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze declaratie is één maand na de datum van de declaratie,

tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

8.2. In afwijking van het vorige lid is Dienstverlener niet verplicht een declaratie te sturen indien de

Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander

overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan

Dienstverlener.

8.3. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van

rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag

niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke

rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Dienstverlener.

8.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen

rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke

incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt

verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van

Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.6. In bovenstaande gevallen heeft Dienstverlener voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Dienstverlener of diens licentiegevers.

9.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de

strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal

Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

9.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

9.4. Het is Dienstverlener toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Dienstverlener door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

9.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de

Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het

auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreuk makende handeling betalen aan Dienstverlener, onverminderd het

recht van Dienstverlener om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar

verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of

wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als

vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede

aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

10.2. Dienstverlener zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de

systemen van Dienstverlener, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst

of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval

zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover

dit binnen haar macht ligt.

 

Artikel 11. Beschikbaarheid van de Dienst

11.1. Dienstverlener zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Dienstverlener opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

11.2. Dienstverlener zal regelmatig reservekopieën (backups) maken van door Opdrachtgever op systemen van Dienstverlener opgeslagen data, en deze op verzoek aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. Deze reservekopieën kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging of ontbinding.

11.3. Dienstverlener zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden.

Dienstverlener is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Dienstverlener is gerechtigd bepaalde

updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet

ten goede komt.

11.4. Dienstverlener zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Dienstverlener. Dienstverlener kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

11.5. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Dienstverlener zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.

11.6. Indien naar het oordeel van Dienstverlener een gevaar ontstaat voor het functioneren van de

computersystemen of het netwerk van Dienstverlener of derden en/of van de dienstverlening via een

netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde

systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Dienstverlener gerechtigd alle

maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te

voorkomen.

 

Artikel 12. Hosting en aanverwante diensten

12.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door

Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt

voorts het in dit artikel bepaalde.

12.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met

bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat

smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is,

inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

12.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Dienstverlener, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Dienstverlener zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

12.4. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener van alle juridische claims met betrekking tot de door

Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

12.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals

vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

12.6. Zonder toestemming van Dienstverlener is het Opdrachtgever verboden de door Dienstverlener

verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te

dragen.

12.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

12.8. Dienstverlener kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Dienstverlener bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra

dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet

kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor

opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

12.9. Opdrachtgever verstrekt hierbij Dienstverlener een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Dienstverlener verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te

kopiëren op elke door Dienstverlener geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit

redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Dienstverlener.

 

Artikel 13. Domeinnamen en IP-adressen

13.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Dienstverlener voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het

verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

13.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Dienstverlener vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.”

13.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Dienstverlener, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor

registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

13.4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Dienstverlener schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

13.5. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener.

13.6. Indien Dienstverlener een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Dienstverlener medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of

opzegging van deze domeinnaam.

13.7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor

aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

13.8. Dienstverlener heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

13.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Dienstverlener gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

Artikel 14. Reseller activiteiten

14.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding

beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Dienstverlener door Opdrachtgever aan

haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

14.2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Dienstverlener overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij

agent of vertegenwoordiger van Dienstverlener is.

14.3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de

offerte aangegeven grenzen van Dienstverlener.

14.4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Dienstverlener

Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en).

Dienstverlener kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

14.5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar

betalingsverplichtingen jegens Dienstverlener.

14.6. Dienstverlener zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Dienstverlener een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever

toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van

klanten is in ieder geval een dringende reden.

14.7. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Dienstverlener te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Dienstverlener voor werving van klanten door Opdrachtgever.

Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of

diensten van Dienstverlener.

14.8. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of Netwerken van Dienstverlener.

14.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt

Dienstverlener het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te

nemen.

 

Artikel 15. Co-located hosting

15.1. Indien Opdrachtgever computersystemen of andere apparatuur (“Co-located Apparatuur”) ter

beschikking stelt aan Dienstverlener ten behoeve van uitvoering van de Overeenkomst, geldt voorts het

in dit artikel bepaalde.

15.2. De Co-located Apparatuur blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt in bruikleen verstrekt aan

Dienstverlener voor de duur van de Overeenkomst. Voor dit recht van bruikleen is Dienstverlener geen

vergoeding verschuldigd.

15.3. Dienstverlener zal de Co-located Apparatuur uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

15.4. Schade aan de Co-located Apparatuur is voor rekening van Opdrachtgever, tenzij sprake is van schade door opzet of grove schuld van Dienstverlener.

15.5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt

Dienstverlener het recht de Co-located Apparatuur onder zich te houden tot Opdrachtgever aan haar

betalingsverplichtingen heeft voldaan. Wanneer dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, is

Dienstverlener gerechtigd de Co-located Apparatuur te verkopen teneinde nog openstaande schulden

van Opdrachtgever te voldoen. Eventuele meeropbrengsten bij een dergelijke verkoop zullen worden

terugbetaald aan Opdrachtgever.

15.6. Schade veroorzaakt, direct of indirect door de Co-located apparatuur zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 16. VOIP

16.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het leveren van Voice over IP-diensten (hierna: VOIP), geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

16.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle (rand)apparatuur en bekabeling die ten behoeve van het gebruik van VOIP nodig is.

16.3. Opdrachtgever heeft, indien hij de Overeenkomst met Dienstverlener tot het leveren van VOIP beëindigt, de mogelijkheid het door Dienstverlener aan hem toegekende telefoonnummer te blijven gebruiken, zulks uitsluitend voor zover hem dit recht wordt toegekend bij of krachtens de wet en uitsluitend indien Opdrachtgever jegens Dienstverlener niet in verzuim is. Opdrachtgever dient het verzoek te richten aan de nieuwe aanbieder om het aan hem toegekende nummer bij Dienstverlener te laten overzetten en Dienstverlener dient daarvan binnen vijftien dagen na het beëindigen van de Overeenkomst door Opdrachtgever te worden geïnformeerd.

16.4. Dienstverlener neemt de uitgegeven telefoonnummers niet standaard op in een telefoongids of

nummerinformatiedienst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of Dienstverlener daartoe is verplicht

op grond van wet- of regelgeving.

16.5. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van VOIP door

Opdrachtgever of van de aangesloten (rand)apparatuur, zal Opdrachtgever aan de door Dienstverlener

te geven voorschriften gevolg geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen aanvaarden. Indien

dit naar het oordeel van Dienstverlener noodzakelijk is, kan Dienstverlener de dienst zonodig onverwijld

(tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

16.6. Indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van VOIP of het netwerk, als gewijzigde wet of

regelgeving zulks vereist, of als een bevoegd (overheids)orgaan Dienstverlener daartoe verplicht, heeft

Dienstverlener het recht aan Opdrachtgever toegekende telefoonnummers te wijzigen dan wel in te

trekken.

 

Artikel 17. Ontwikkeling van programmatuur

17.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het ontwikkelen van programmatuur, zullen Partijen schriftelijk

specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden.

Dienstverlener zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te

verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

17.2. Dienstverlener is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

17.3. Dienstverlener heeft het recht gebruik te maken van software, programmatuur en componenten van

derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van programmatuur. De verantwoordelijkheid

op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de programmatuur

ligt bij Opdrachtgever.

17.4. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische

documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze

programmatuur wijzigingen aan te brengen.

17.5. De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard 14 dagen na oplevering door Dienstverlener, tenzij Opdrachtgever binnen die periode Dienstverlener schriftelijk over eventuele gebreken heeft

geïnformeerd. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de programmatuur geacht te zijn

aanvaard na succesvol voltooien van de acceptatietest door Opdrachtgever.

17.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 verleent Dienstverlener Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen

gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.

17.7. Het in het vorige lid verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet

toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te

sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk

doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de

programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk

overeengekomen.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1. Dienstverlener aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

18.2. Dienstverlener is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding,

dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere

aansprakelijkheid van Dienstverlener voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder

begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of

gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

18.3. Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van

gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden,

schade als gevolg van mindere geluidskwaliteit (VOIP), schade als gevolg van het verschaffen van

gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door

Dienstverlener gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de

Overeenkomst vormt.

18.4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden

uitgekeerd is het laagste van het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW)

en 500 euro. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer

dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW)

bedongen voor drie maanden. Deze maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de

schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dienstverlener.

18.5. De aansprakelijkheid van Dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de

Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dienstverlener onverwijld en deugdelijk schriftelijk

in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en

Dienstverlener ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft

schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te

bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren.

18.6. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Dienstverlener geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of

resultaten.

 

Artikel 19. Storingen en overmacht

19.1. Dienstverlener heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk

buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Aanbieder zal

proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten

plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande

buitengebruikstelling. Aanbieder is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in

verband met zodanige buitengebruikstelling.

19.2. Aanbieder heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing

leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Aanbieder zich inspannen om Opdrachtgever

daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant

zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien.

Aanbieder is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

19.3. Dienstverlener zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door

storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte

duur van de onderbreking.

19.4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog,

stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, ddos-aanvallen, synflood, bedrijfsstoornissen, stagnatie in

toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dienstverlener door

zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor

nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Dienstverlener kan worden gevergd, zal de

uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd

wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting

tot schadevergoeding.

 

Artikel 20. Personeel

20.1. Opdrachtgever zal werknemers van Dienstverlener die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

20.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Dienstverlener

voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Dienstverlener in dienst te nemen dan

wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Dienstverlener. Onder werknemers van Dienstverlener worden in dit verband verstaan

personen die in dienst zijn van Dienstverlener of van één van de aan Dienstverlener gelieerde

ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Dienstverlener of van één

van de aan Dienstverlener gelieerde ondernemingen waren.

 

Artikel 21. Wijzigingen AV

21.1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

21.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een

termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Dienstverlener of per

elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden

doorgevoerd.

21.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum

waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of

op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 22. Slotbepalingen

22.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

22.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,

waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en

Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

22.4. Informatie en mededelingen op de website van Dienstverlener zijn onder voorbehoud van programmeren typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

22.5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de email voldoende vaststaat.

22.6. De door Dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

22.7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam,

postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

22.8. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.


Algemene voorwaarden apache automatisering AV beheer beste hosting betrouwbaar budget budget web business Business hosting business web hosting business website direct admin domain registration emmen goedkoop goedkope hosting.nl hosting php hosting vergelijk ict linux mkb netherlands hosting netwerk netwerkbeheer onsite proactief remote small business systeem systeembeheer Terms Terms and conditions TOS Voorwaarden web host webhosting web hosting web hosting plans web hosting services webhosting website webmail hosting Webservers